„Sarajevo TechLab“ – prva Poslovno-tehnološka konferencija BH Telecoma

Cilj konferencije je razmjena mišljenja i iskustava sa poslovnim partnerima i velikim korisnicima na temu digitalne transformacije, kao i prezentacija konkretnih biznis rješenja za lakše poslovanje u digitalnom svijetu.

U okviru konferencije biće organizovane dvije panel diskusije i to prvi panel na temu Globalni trendovi i uloga telekoma u digitalnoj transformaciji i drugi panel na temu Digitalno društvo, uloga BH Telecoma, izazovi i prilike. Na panelima će diskutovati petnaest panelista predstavnika ICT kompanija, vladinog i realnog sektora, regulatora i akademske zajednice kao važnih učesnika stvaranja poslovnog ambijenta za realizaciju digitalizacije i kreiranje digitalnog društva u BiH.

Konferencija ima za svrhu da odgovori na izazove današnjice, ali i da ponudi viziju i pravce onoga što nas očekuje kao društvo koje počiva na digitalizaciji svih životnih aspekata, a posebno poslovanja u modernom dobu.

Tokom konferencije će se s javnim i privatnim sektorom pokušati dati odgovor na pitanja kako možemo pozitivno utjecati na digitalnu transformaciju bh. društva, koja je uloga i pozicija telekom operatora u razvijanju novih modela poslovanja, te da li su upravo telekom operatori pokretači i generatori razvoja i novog načina poslovanja u digitalnom okružju.

Više informacija o konferenciji je dostupno na web stranici konferencije www.sarajevotechlab.ba

Moja priča!