Na poziv mogu aplicirati:

 • Punoljetni pojedinci koji imaju prebivalište ili boravište u BiH,
 • Timovi u kojima minimalno jedan član ima prebivalište ili boravište u BiH,
 • Pravna lica i obrti koji su registrovani na teritoriji BiH.

BH Telecom zadržava pravo da traži dokumentaciju o dokazivanju navedenih uslova.

Na poziv ne mogu aplicirati:

 • Lica zaposlena u BH Telecomu ili njihovi bliski srodnici,
 • Pravna lica koja su osnovana od strane ili su u vlasništvu radnika i/ili bliskog srodnika radnika koji je zaposlen u BH Telecomu.
 • Pod bliskim srodnikom podrazumijevaju se: supružnik (bračni i vanbračni), djeca, roditelji, brat i sestra radnika koji je zaposlen u BH Telecomu.
 • Pravna lica koji su u vlasničkoj povezanosti sa firmama koje obavljaju TK djelatnosti i koje se nalaze na važećoj Listi konkurentskih subjekata objavljenoj na web stranici BH Telecoma.
 • Pravnim licima (i obrtima) nije dozvoljeno međusobno udruživanje radi dostavljanja zajedničke prijave sa drugim pravnim licima (obrtima) kao ni udruživanje sa fizičkim osobama.

U slučaju prijavljivanja ovakvih lica i projekata, njihove prijave neće biti razmatrane.

 • Internet of Things (IoT) – rješenja zasnovana na korištenju različitih tehnologija u cilju digitalne transformacije i izgradnje pametnih okruženja (gradovi, poljoprivreda, saobraćaj, turizam, uprava, zdravstvo, itd.);
 • Umjetna inteligencija – rješenja zasnovana na big data, prediktivnoj analitici, machine learning, block chain i sl.;
 • Podrška u digitalnoj transformaciji firmi, društva i privrede – ICT rješenja za telekomunikacije, poljoprivredu, saobraćaj, industriju, obrazovanje, medicinu, pametna prodaja i distribucija, poboljšanje korisničkog iskustva kroz razne alate;
 • Kibernetička sigurnost –  rješenja za izgradnju sigurnog društva u kibernetičkom prostoru;
 • High-tech rješenja (Fin-tech, e-Commerce, food-tech, green-tech, i sl.);
 • Augmented / virtual reality / gaming / life style rješenja.

Javni poziv je stalnog karaktera bez ograničenog roka trajanja i otvoren je za kontinuiranu prijavu prijava. Unutar ovog Javnog poziva mogu biti objavljeni tematski pozivi koji su ograničenog roka trajanja.

Prijava za učešće na Javni poziv vrši se isključivo popunjavanjem zvaničnog online prijavnog obrasca.

Dostavljanjem svoje prijave za učešće aplikant potvrđuje da je upoznat i prihvata ova pravila Javnog poziva  i garantuje za originalnost projekta koji prijavljuje.

Prispjele prijave po ovom Javnom pozivu bit će predmetom evaluacije, provjera i međusobnih usaglašavanja sa aplikantom. Analizu prispjelih prijava vrši tim BH TechLab platforme.

Kod analize prijave ocjenjivat će se:

 • Tim (sposobnosti aplikanta da doprinese razvijanju poslovne poslovne inicitive/projekta);
 • Poslovni model (propozicija vrijednosti, proizvod, tržišni nastup, tržišna diferencijacija, kako proizvod zarađuje, modeli finansiranja)
 • Inovativnost poslovne inicitive/proizvoda.

Nepotpune prijave i projekti usmjereni na BH Telecom kao jedinog ili glavnog kupca/korisnika neće biti razmatrani.

 Za dobre i inovativne poslovne poslovne inicitive, tehnička rješenja i prototipove BH Telecom će donijeti odluku o zaključivanju ugovora u cilju finansiranja razvoja do MOP-a/finalnog proizvoda sa definisanim uslovima saradnje.

BH Telecom će kroz predmetni ugovor tražiti jednaka prava vlasništva nad MOP-om i /finalnim proizvodom ili procentualni udio u kompaniji sa pravom prvenstva za kupovinu daljih udjela u kompaniji, kao i zajedničko osnivanje kompanije sa aplikantom.

Dalji razvoj već registrovanih startupa sa gotovim proizvodom (scale up), BH Telecom može finansirati kroz ulaganje u postojeće pravno lice (dokapitalizacija).

U slučaju prijave inovativnih poslovnih inicijativa od strane kompanija koje nisu startupi BH Telecom može donijeti odluku o zajedničkom ulaganju u dalji razvoj poslovne inicijative kroz osnivanje zajedničke kompanije (joint venture).

Aplikanti će o statusu njihove prijave biti informisani najkasnije 30 dana od dana podnošenja prijave.

Ovaj rok može biti produžen u slučaju više sile ili okolnosti na koje se ne može uticati.

Međusobne obaveze i odgovornosti između BH Telekoma i aplikanta će biti definisane ugovorom.

Aplikant, nakon predavanja prijave, istu može povući  uz prethodno obavještenje BH Telecomu do zaključenja ugovora.

Aplikant se dostavljanjem prijave obavezuje na tajnost ponuđenog rješenja do okončanja saradnje sa BH Telecomom, ili odbacivanja prijave od strane BH Telecoma, te da za to vrijeme neće na bilo koji način eksploatisati rješenje samostalno ili u saradnji sa nekim drugim bez pisanog odobrenja BH Telecoma.

Aplikant činom podnošenja prijave potvrđuje da je vlasnik rješenja i da istim ne narušava bilo kakva autorska prava drugih lica. BH Telecom zadržava pravo da traži dodatnu dokumentaciju kojom će učesnik dokazati da je vlasnik autorskih prava.

BH Telecom se obavezuje da neće otkrivati podatke o prijavljenim rješenjima trećim licima, osim u slučajevima definisanim zakonom i uz prethodno obavještenje aplikanta.

Podnošenjem prijave lica su saglasna sa obradom njihovih ličnih podataka koji se navode u aplikativnoj formi (ime i prezime, adresa prebivališta/boravišta, kontakt podaci) od strane BH Telecoma, u smislu Zakona o zaštiti ličnih podataka u BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 49/06, 76/11 i 89/11). U smislu obrade ličnih podataka podrazumijeva se njihova pohrana, radi kontaktiranja i eventualnog zaključenja ugovora. Podaci mogu biti proslijeđeni partnerima u okviru Mreže partnera BH TechLaba. Rok obrade ličnih podataka je najdalje 12 mjeseci od okončanja saradnje po ovom javnom Pozivu.

Sve prijave zaprimljene korištenjem bilo kakvih zlonamjernih prijava i mrežnih servisa bit će uklonjene, kao i sve prijave stečene bilo kojim drugim sumnjivim i neregularnim metodama, a koje učesniku omogućavaju nepoštenu prednost.

BH Telecom zadržava diskreciono pravo da diskvalifikuje bilo koju prijavu koju smatra neprikladnom.

 Ova pravila određuju uslove prijave učešća na Javni poziv i javno su objavljena na web stranici BH TechLab Platforme.

BH Telecom zadržava pravo da izmjeni ili dopuni Javni poziv. U slučaju izmjene ili dopune Javnog poziva, BH Telecom će postaviti obavještenje na gore navedenoj web stranici.

Sva komunikacija između BH Telecoma i aplikanata mora se odvijati pisanim putem ili preko zvanične e-mail adrese BH TechLab Platforme.

Ova pravila se primjenjuju i tumače u skladu sa odredbama pozitivnih propisa u Bosni Hercegovini.