Prijavite se na Javni poziv

Popunite i pošaljite aplikacionu formu

 

Na osnovu Politike BH TechLab platforme za period 2021 – 2023 godine, Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo objavljuje

JAVNI POZIV ZAINTERESOVANIM APLIKANTIMA ZA PRIJAVU UČEŠĆA NA BH TECHLAB PLATFORMU

 

Pravila za prijavu aplikacije na BH TechLab Platformu 

 

 1. Opšte informacije 

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo sa sjedištem na adresi ulica Franca Lehara broj 7, Sarajevo, ID broj: 4200211100005 podržava digitalne ideje i projekte, i ulaže u njihov dalji rast i razvoj kroz kontinuirani  proces prijave aplikacija na BH TechLab platformu.

BH Telecom objavljuje javni poziv stalnog karaktera bez roka trajanja, za prijavu aplikacija svih zainteresovanih lica.

Aplikacije mogu biti iz bilo koje oblasti koje tretira ovaj Javni poziv, a rješenja koja se predlažu mogu biti razvijena korištenjem bilo koje tehnologije i načina rada/pristupa.

Najbolje aplikacije dobit će mogućnost za finansiranje razvoja do minimalno održivog proizvoda na tržištu (MOP), uz pomoć razvojnih timova iz BH Telecoma.

Sa Aplikatima koji budu izabrani za finansiranje MOP-a, BH Telecom će zaključiti sporazum o zajedničkom ulaganju u razvoj MOP-a sa preciziranim uslovima saradnje.

Realizovani MOP, nakon verifikacije, će se pratiti od strane BH Telecoma te će se donijeti odluka o daljem ulaganju u finalni proizvod/uslugu/rješenje na bazi analize ostvarenih i planiranih efekata poslovnog plana MOP-a.

Ovim Javnim pozivom daje se puna sloboda učesnicima da prijave svoja rješenja koja mogu biti u obliku aplikativnog/softverskog rješenja i/ili  fizički opipljivog izuma.

Softverskim rješenjem se smatraju ona rješenja (mock-upi, algoritmi i kodovi) koja je u potpunosti razvio učesnik.

Fizički opipljiv izum se odnosi na rješenje koje se može fizički opipati, a koje je u potpunosti razvio učesnik koristeći savremene tehnologije ili druge mehanizme za rad.

Aplikacije se prikupljaju na osnovu Javnog poziva za dostavu prijava na teritoriji Bosne i Hercegovine.

 

 1. Formalno pravni uslovi Javnog poziva:

 Na poziv mogu aplicirati:

 • Privredna društva i obrti koji su registrovani na teritoriji BiH, a koja su osnovana u roku od tri godine do dana podnošenja svoje aplikacije na ovaj Javni poziv.
 • Udruženja građana, obrazovne institucije, koji su registrovani na teritoriji BiH,
 • Punoljetni pojedinci samostalno ili u timu do 5 učesnika, koji imaju prebivalište ili boravište u BiH.
 • BH Telecom zadržava pravo da traži dokumentaciju o dokazivanju navedenih uslova.

Na poziv ne mogu aplicirati:

 • Lica zaposlena u BH Telecomu ili njihovi bliski srodnici,
 • Pravna lica koja su osnovana od strane ili su u vlasništvu radnika i/ili bliskog srodnika radnika koji je zaposlen u BH Telecomu.
 • Pod bliskim srodnikom podrazumijevaju se: supružnik, sinovi, kćerke, majka, otac, brat i sestra radnik koji je zaposlen u BH Telecomu.
 • Pravna lica koji su u vlasničkoj povezanosti sa firmama koje obavljaju TK djelatnosti i koje se nalaze na važećoj Listi konkurentskih subjekata objavljenoj na web stranici BH Telecoma.

U slučaju prijavljivanja ovakvih lica i projekata, njihove prijave neće biti razmatrane.

 

 1. Područja iz koji se mogu prijaviti aplikacije su:
 1. Internet of Things– rješenja zasnovana na korištenju  različitih tehnologija u cilju digitalne transformacije i izgradnje pametnih okruženja (gradovi, poljoprivreda, saobraćaj, uprave, zdravstvo itd..)
 2. Podrška u digitalnoj transformaciji BH Telecoma, društva i privrede (ICT rješenja za telekomunikacije, poljoprivredu, saobraćaj, industriju, obrazovanje, medicinu, pametna prodaja i distribucija, poboljšanje korisničkog iskustva kroz razne alate, poput virtualnih asistenata i sl.)
 3. Kibernetička sigurnost kao temelj digitalne transformacije društva i privrede –  rješenja za izgradnju sigurnog društva u kibernetičkom prostoru.
 4. Umjetna inteligencija kao osnova digitalne transformacije poslovanja – rješenja za privredu s ciljem unapređenja produktivnosti, digitalizacije procesa i korištenja inovativnih rješenja zasnovanih na „Big data“ i umjetnoj inteligenciji, prediktivnoj analitici, machine learning i sl.);
 5. Augmented / virtual reality / gaming – projektovanje aplikacija iz oblasti proširene ili virtualne stvarnosti i video igara).

 

 1. Trajanje javnog poziva

Javni poziv je stalnog karaktera bez roka trajanja i otvoren je za kontinuiranu prijavu aplikacija.

 

 1. Prijava za učešće 

Prijava za učešće na Javni poziv vrši se popunjavanjem zvaničnog online prijavnog obrasca koji je objavljen na stranici www.bhtechlab.ba.

Dostavljanjem svoje prijave za učešće učesnik potvrđuje da je upoznat i prihvata ova Pravila i garantuje za originalnost rješenja koje prijavljuje.

 

 1. Metodologija i kriteriji evaluacije aplikacije

Prispjele aplikacije po ovom Javnom pozivu bit će predmetom kontiuirane evaluacije, provjera i međusobnih usaglašavanja sa aplikantom. Analizu prispjelih aplikacija vrši tim iz BH Telecoma, kroz sljedeće korake:

a) Odluka o prihvatljivosti ideje dostavljene aplikacije koja podrazumijeva procjenu atraktivnosti aplikacije i prihvatljivosti ideje za dublju analizu uz provjeru zadovoljena formalnih kriterija.

b) Evaluacija aplikacije i usaglašavanje elemenata potencijalne saradnje

Za aplikaciju za koja se u prethodnom koraku ocijeni pozitivno, tim vrši evaluaciju kroz interaktivni rad sa aplikantom, a na osnovu sljedećih kriterija:

 • Potreba tržišta za rješenjem;
 • Održivost poslovnog modela;
 • Potencijal rasta;
 • Kompatibilnost rješenja sa misijom i vizijom BH Telecoma i trendovima u telekom industriji;
 • Tehnološka inovativnost rješenja i originalnost poslovne ideje;
 • Uticaj projekta na okolinu / zaštitu okoline.

Tokom interaktivnih sastanaka tim i aplikant će pregovarati o uslovima i svim bitnim detaljima potencijalne buduće saradnje sa najvećim fokusom na MOP u cilju dobijanja konačnog poslovnog plana.

 

c) Donošenje poslovne odluke o zaključivanju sporazuma o zajedničkom ulaganju u razvoj MOP-a.

Za aplikaciju koja se procijeni da je prihvatljiva, Uprava Društva BH Telecom će donijeti odluku o zaključivanju sporazuma o zajedničkom ulaganju u razvoj MOP-a sa definisanim uslovima saradnje.

 

d) Realizacija razvoja MOP-a

Proces realizacije razvoja MOP-a počinje od dana zaključenja sporazuma o zajedničkom ulaganju i traje maksimalno 6 mjeseci. U toku navedenog perioda aplikantu će biti na raspolaganju agilni tim uposlenika BH Telecoma te ostali resursi precizirani sporazumom. Na projekat razvoja MOP-a će se primijeniti agilna scrum metodologija.

 

e) Verifikacija MOP-a i puštanje u rad

Način verifikacije MOP-a biće definisan sporazumom.

 

 1. Vremenski okviri i slijed aktivnosti:
 • Informisanje aplikanta o prihvatljivosti ideje i ispunjavanju formalnih uslova za prijavu, 15 dana od dana podnošenja aplikacije;
 • Evaluacija aplikacije i usaglašavanje elemenata potencijalne saradnje, najdalje 2 mjeseca od informisanja aplikanta o prihvatljivosti ideje;
 • Informisanje aplikanta o prihvatljivosti za finansiranje MOP-a i zaključivanje sporazuma o zajedničkom ulaganju i razvoju, najdalje 2 mjeseca od završetka prethodnog koraka;
 • Razvoj MOP-a, najdalje 6 mjeseci od potpisivanja sporazuma o zajedničkom ulaganju i razvoju;
 • Odluka o daljem ulaganju u finalni proizvod/uslugu/rješenje, najdalje 6 mjeseci od verifikacije MOP-a.

 

 1. Obaveze i odgovornosti 

Međusobne i odgovornosti između BH Telekoma i aplikanta će biti definisane sporazumom o zajedničkom razvoju MOP-a.

 

 1. Resursi

Resursi BH Telecoma (ljudski, novčani, materijalni) koji će biti na raspolaganju za razvoj MOP-a precizirat će se sporazumom o zajedničkom razvoju MOP-a.

 

 1. Ostala pravila

Aplikant, nakon predavanja aplikacije, istu može povući uz prethodno obavještenje BH Telecomu, a najkasnije u toku koraka evaluacije aplikacije i usaglašavanja elemenata potencijalne saradnje.

Aplikant se dostavljanjem aplikacije obavezuje na tajnost ponuđenog rješenja do okončanja saradnje sa BH Telecomom, te da za to vrijeme neće na bilo koji način eksploatisati rješenje samostalno ili u saradnji sa nekim drugim bez pisanog odobrenja BH Telecoma.

Aplikant činom podnošenja aplikacije potvrđuje da je vlasnik rješenja i da istim ne narušava bilo kakva autorska prava drugih lica. BH Telecom zadržava pravo da traži dodatnu dokumentaciju kojom će učesnik dokazati da je vlasnik autorskih prava.

BH Telecom se obavezuje da neće otkrivati podatke o prijavljenim rješenjima trećim licima, osim u slučajevima definisanim zakonom i uz prethodno obavještenje aplikanta.

Podnošenjem prijave lica su saglasna sa obradom njihovih ličnih podataka od strane BH Telecoma, u smislu Zakona o zaštiti ličnih podataka u BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 49/06, 76/11 i 89/11) do okončanja saradnje.

Sve prijave zaprimljene korištenjem bilo kakvih zlonamjernih aplikacija i mrežnih servisa bit će uklonjene, kao i sve prijave stečene bilo kojim drugim sumnjivim i neregularnim metodama, a koje učesniku omogućavaju nepoštenu prednost.

BH Telecom zadržava pravo da, diskvalifikuje bilo koju prijavu koju smatra uvredljivom ili neprikladnom ili u slučaju da učesnik ne poštuje odredbe Javnog poziva i ovih Pravila.

 

 1. Završne odredbe

Ova Pravila određuju uslove prijave učešća na Javni poziv i javno su objavljena na web stranici BH TechLab Platforme.

BH Telecom zadržava pravo da izmjeni ili dopuni ova Pravila. U slučaju izmjene ili dopune Pravila, BH Telecom će postaviti obavještenje na gore navedenoj web stranici.

Sva komunikacija između BH Telecoma i aplikanata će se odvijati pisanim putem ili preko zvanične e-mail adrese BH TechLab Platforme.

Ova Pravila se primjenjuju i tumače u skladu sa odredbama pozitivnih propisa u Bosni Hercegovini.

Pravila stupaju na snagu danom objavljivanja.

Prijavite se na Javni poziv

Popunite i pošaljite aplikacionu formu