mr.sci. Elma Dvizac, dipl.ecc.

mr.sci. Elma Dvizac, dipl.ecc.

Elma obavlja poslove Rukovodioca sektora za finansijski kontroling u BH Telecomu. Prije dolaska u BH Telecom radila je 3,5 godine u revizorskoj kući “Revsar” d.o.o. Sarajevo na poslovima revizije finansijskih izvještaja privrednih društava. U BH Telecomu je od 2005.godine na poslovima planiranja, praćenja i analize ostvarenja planova, internog i eksternog izvještavanja, troškovnog i menadžerskog računovodstva. Magistrirala je na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu na temi korporativnog upravljanja te završila kontroling akademiju u MCB d.o.o. Beograd po licenci njemačke Controlling Akademie Minhen. Pri Komisiji za vrijednosne papire FBiH položila je ispit za investicijskog savjetnika u prometu vrijednosnim papirima 2003.godine.