Pored apliciranja na web stranici, dodatno smo omogućili da ovu formu možete preuzeti klikom na link: FORMA ZA APLICIRANJE NA JAVNI POZIV „Start IT Up“ (MS Word),
te popunjenu formu poslati na e-mail: info@bhtechlab.ba

FORMA ZA APLICIRANJE NA JAVNI POZIV „Start IT Up“

INFORMACIJE O SUBJEKTU

 

INFORMACIJE O PROJEKTU KOJI SE APLICIRA

KRATAK OPIS PROJEKTA

(U zadatoj formi rečenici opišite svoj proizvod/uslugu/rješenje, tako što ćete popunjavati prazna polja)

pomaže korisnicima (kojim korisnicima, opišite targetirane proizvode)

NASTANAK POSLOVNE IDEJE


(Opišite kako je nastala poslovna ideja sa kojom aplicirate. Na osnovu čega pretpostavljate da je tržištu potrebno to što nudite? Navedite i zašto smatrate da imate znanje i sposobnosti da predloženu poslovnu inicijativu učinite uspješnom)

POSLOVNI PLAN

PROIZVOD, TRŽIŠTE, PARTNERI I KONKURENCIJA

PORTFOLIO PROIZVODA/USLUGA/RJEŠENJA


(Navedite proizvode /usluge / rješenja koje želite da ponudite)

OSOBINE PROIZVODA/USLUGA/RJEŠENJA


(U čemu je jedinstvenost Vaših proizvoda / usluga / rješenja? Šta kreirate? Koje probleme / potrebe korisnika rješavate / koje benefite korisnik dobija / koji je ključni razlog zbog kojeg bi korisnik koristio vaše proizvode / usluge / rješenje?)
Pitanja koja moju biti korisna za opis:
Šta je inovativno u pristupu koji je ponuđen? Da li proizvod/ usluga/rješenje značajno mijenja ustaljene, neefikasne procese/usluge na tržištu, sasvim novim pristupom ili korištenjem nove tehnologije?
Zašto rješenje za baš taj problem?
Šta ciljani korisnici rješenja danas rade da bi riješili problem koji je definisan? Ako je to novi problem ili problem u nastajanju, zašto se sada pojavljuje i postaje aktuelan?
Zašto bi korisnici ocijenili Vaše rješenje drugačijim i boljim od alternativnih? Zašto mislite da ste baš Vi ti koji imaju rješenje?
Kako ponuđeno rješava korisnički/tržišni problem na visokom ili koncepcijskom nivou)

FAZA RAZVOJA PROIZVODA


(Opišite u kojoj fazi razvoja je Vaš proizvod: da li je razvijeno samo konceptualno rješenje, da li se testira pritotip ili već imate prve korisnike?)

TEHNIČKI OPIS PROIZVODA/USLUGE/RJEŠENJA


(Detaljno opišite tehničke detalje Vašeg proizvoda / usluge / rješenja koje predlažete. Opis treba da sadrži IT arhitekturu rješenja, tehnologije i software koji je korišten, obim podataka s kojima rješenje upravlja, analizu ulaznih/izlaznih podataka, analizu samog tehničkog rješenja, obrazloženje i po potrebi, proračune i dokaze koji pokazuju da je predloženo tehničko rješenje usaglašeno sa standardima i propisima.)

DOPRINOS PAMETNOM DIGITALNOM DRUŠTVU


(Objasnite na koji inovativni način Vaše rješenje doprinosi okruženju da bude pametnije koristeći podatke. Na koji način utiče na okolinu i oblast na koju se odnosi.)

KUPCI/KLIJENTI/POTROŠAČI


(Za koga preirate proizvod/ uslugu/ rješenje? Ko su Vaši najvažniji kupci/klijenti/potrošači i kakav je njihov profil?)

  • Provedena istraživanja tržišta
  • Pisma namjere za saradnju (posebno bitno ako postoji jedan ili dva strateška kupca)...

ODNOS SA KORISNICIMA


(Na koji način ćete akvizirati nove korisnike; kako ćete zadržavati postojeće koriisnike; da li postoji potencijal za rast vrijednosti postojećih korisnika (up sale/ cross sale, boundling)

TRŽIŠNI POTENCIJAL


(Na koja geografska tržišta se planirate fokusirati? Koliko je velika tržišna prilika za plasman Vašeg proizvoda/usluge/rješenja? Na kojem području i u kojim tržišnim segmentima?)

BUDUĆI TRŽIŠNI POTENCIJAL


(Zbog čega poslovni model ima potencijal rasta? Koje su moguća druga tržišta za osvajanje? Kako proizvod/usluga/rješenje može evoluirati kroz vrijeme?
Opišite kako Vi vidite mogućnost za rast i razvoj vašeg proizvoda i kompanije?)

CIJENA PROIZVODA/USLUGA/RJEŠENJA


(Za svaki pojedinačni proizvod/uslugu/rješenje navedite planiranu jediničnu cijenu i argumentujte svoj prijedlog.)

KANALI PROMOCIJE


(Na koji način ćete obavještavati potencijalne kupce/klijente o ponudi svojih proizvoda/usluga/rješenja?)

KANALI PRODAJE


(Koje kanale prodaje će imati Vaši proizvodi/usluge/rješenja? Kako ćete doći do svojih korisnika/klijenata?)

NAČIN NAPLATE


(Opišite kako ćete naplačivati svoje proizvode/usluge/rješenja?)

KLJUČNI DOBAVLJAČI


(Znate li gdje ćete nabavljati potrebnu opremu, materijal, sirovinu i sl. potrebnu za obavljanje vaše djelatnosti? Da li ste identifikovali ključne dobavljače i da li imate dogovorenu saradnju sa njima? Da li neke kompanije iz BiH mogu biti vaši ključni dobavljači?)

  • Provedena istraživanja tržišta
  • Pisma namjere za saradnju (posebno bitno ako postoji jedan ili dva strateška dobavljača)...

KLJUČNI PARTNERI


(Da li su identifikovani poslovni partneri sa kojima se može dijeliti ostvariti strateška kooperacija: zajednički izlazak na tržište, boundle ponude, zajednički razvoj....)(Posebno opišite ukoliko ste prepoznali priliku da BH Telecom bude Vaš strateški partner)

  • Provedena istraživanja tržišta
  • Pisma namjere za ostvarenje partnerstva

KLJUČNI RESURSI


(Navedite koji su ključni: fizički, intelektualni, ljudski i finansijski resursi potrebni za Vaš biznis?)

KLJUČNE AKTIVNOSTI


(Opišite koje su aktivnosti ključne da bi Vaš biznis bio uslješan, npr: razvoj i unapređenje SW, izfradnjaj odnosa sa korisnicima; marketing i prodaja, distribucija....)

KONKURENCIJA


(Ko je vaša konkurencija? Navedite osnovne podatke o vašim glavnim konkurentima, njihovim prednostima i slabostima u odnosu na vas.)

FAKTORI DIVERZIFIKACIJE


(Po čemu ćete biti drugačiji od svoje konkurencije? Navedite faktore konkurentnosti za koje smatrate da imate održivu prednost u odnosu na konkurenciju i obrazložite zašto.)SWOT ANALIZA

Analiza vlastitih snaga

Analiza vlastitih slabosti

Analiza vanjskih prilika

Analiza vanjskih opasnosti

POSLOVNI MODEL

OPIS POSLOVNOG MODELA


(Na osnovu svega navedenog u najkraćim crtama opišite Vaš poslovni model: na koji način će Vaša biznis stvara prihod? Kako se prihod dešava?)

OCJENA KOMPETENTNOSTI TIMA

Kapaciteti i iskustvo tima


(U narednom dijelu unesite biografije i iskustvo vaših članova Tima kao i angažman u projektu sa specificiranim zaduženjima za svakog člana Tima)DOZVOLE/ODOBRENJA/ATESTI

DOZVOLE ZA RAD


(Jesu li za obavljanje vaše djelatnosti potrebne određene dozvole, odobrenja, atesti ili zadovoljavanje minimalnih tehničkih uslova?)

STRUKTURA TROŠKOVA

OPIS NAJBITNIJIH TROŠKOVA


(Opišite koji su troškovi najznačajniji za stvaranje vrijednosti Vašeg proizvoda/usluge/rješenja; koji su ključni resursi najskuplji? Koje su ključne aktivnosti najskuplje?)

R.br.

OPIS

2020.

2021.

2022.

2023.

2024.

Obrazloženje

PRIMICI ISKAZANI U KM 

1.

IZVORI FINANSIRANJA 

1.1.

Vlastiti izvori

1.2.

Eksterni izvori (npr. nagrada od BH Telecom-a, nevladinih organizacija i slično)

1.3.

Kredit / pozajmica

1.4.

Ostali izvori finansiranja

2. PRIHODI

2.1.

Očekivani fakturisani iznos prodatih proizova/roba/usluga

2.2.

Ostali prihodi

IZDACI ISKAZANI U KM

3. INVESTICIJE 

3.1.

Kupovina prostora

3.2.

Oprema/postrojenja/vozila

3.3.

Kancelarijska oprema (kompjuteri, štampači, namještaj...)

3.4.

Software, licence

3.5.

Ulaganje u robu (ukoliko je trgovačka djelatnost), ulaganje u zalihe sirovine, materijala i sl.

3.6.

Ostala ulaganja

4. RASHODI

4.1.

Materijalni troškovi (sirovina, potrošni matrerijal, sitran inventar, gorivo...)

4.2.

Režijski troškovi (el.energija, TK usluge, potrošnja vode i slično)

4.3.

Troškovi zaposlenih (plaće, sve naknade koje se planiraju dati radnicima poput toplog obroka, dnevnica za službena putovanja, naknada za prijvoz, edukacije i slično)

4.4.

Troškovi usluga održavanja opreme i prostora

4.5.

Troškovi zakupa prostora

4.6.

Troškovi reklame, istraživanja tržišta, promocije

4.7.

Trošak prodate robe (ukoliko je trgovačka djelatnost)

4.8.

Troškovi usluga (Osiguranje, troškovi platnog prometa, angažmana eksterne radne snage, knjigovodstveni servis...)

4.9.

Troškovi kamata (ukoliko ima zaduženja uz ugovorenu kamatu)

4.10.

Ostali nespomenuti rashodi

Napomena za popunjavanje tabele: podaci za prve tri godine su obavezni za unos. Ukoliko niste u mogućnosti procijeniti iznos ili se iz nekog razloga vaš podatak ne može primijeniti na predviđeni način, potrebno je unijeti "n/a" i u krajnje desnoj koloni dati obrazloženje.

Obrazložiti očekivane primitke/izdatke koji nisu navedeni u tabeli, te obrazložiti specifičnosti djelatnosti i dati informacije koje mogu biti značajne za procjenu finansijskih efekata

Scroll to Top